Pháp luật quy định ra sao về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp? Xin hỏi, một tổ chức có thể cử đại diện là tổ chức (cũng nắm cổ phần tại doanh nghiệp đó, nhưng với tỷ lệ nhỏ, chỉ trên 3%) đại diện phần vốn tại doanh nghiệp mà mình nắm giữ cổ phần chi phối hay không?