Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức được quy định tại các điều 9, điều 10, điều 11 Nghị định của Chính phủ số 46/2010/NĐ - CP ngày 27.4.2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.