(Chinhphu.vn) - Ông Trương Minh Trường (truongtmpa@...) phản ánh: Hiện nay Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ (ban hành 19/1/2011) và Thông tư 25/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp (ban hành 27/12/2011) đều quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và thay thế Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ.