() - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 109/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam.