(NDHMoney) Theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2006 và Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm bắt buộc thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ phụ thuộc vào điều kiện lao động, tình trạng thể chất và số con một lần sinh.