Tại Điều 21, Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về Ban kiểm soát như sau