(SGGP).- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định kể từ lần trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2012, mức chi khen thưởng trao tặng Huy hiệu Đảng 90, 85, 75, 65, 55 tuổi Đảng được áp dụng thống nhất trong toàn Đảng bộ TP, cao nhất là mức chi Huy hiệu 90 tuổi Đảng 40 triệu đồng.