Từ ngày 11/10/2010, quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo sẽ có nhiều thay đổi so với trước đây. Xung quanh những điểm mới nổi bật về tiếp nhận, phân loại, đề xuất thụ lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nêu trong Thông tư số 04 vừa được Thanh tra Chính phủ ban hành, PV ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Đại Tuấn - Phó chánh văn phòng Cơ quan Thanh tra Chính phủ để được giải thích rõ hơn.J