(ANTĐ) - Từ ngày 20-10-2009, Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ra ngày 3-9-2009 thay thế Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22-2-2001 quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện bắt đầu có hiệu lực thi hành.