Ngày 11/02/2011, ngay sau quyết định giảm biên độ tỷ giá từ ??3% xuống ??1%, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-NHNN thay thế cho Quyết định 2666/QĐ-NHNN trước đó về một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép giao dịch ngoại hối.