() - Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.