Từ nay, giảng viên Đại học( ĐH) đã có thể tự đong đếm năng suất lao động nhờ vào quy định mới về chế độ làm việc. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, giá như song hành cùng quy định về định mức lao động, ngành GD còn chỉ ra được giải pháp giúp xóa bỏ những tồn tại trong hệ thống ĐH đang cản trở sức cống hiến của các giảng viên ĐH hiện nay...