(GD&TĐ) - Bộ Tài nguyên - Môi trường vừa có Quyết định số 14/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.