Mức tiền đặt trước để tham gia đấu giá tài sản chuyển từ 5% (tối đa) lên mức tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15%.