Trường hợp đấu thầu quốc tế đối với các gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ thì có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp trên cơ sở tham khảo các nội dung quy định trong mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp...