Quy định chức năng, quyền hạn của Ủy ban Dân tộc

Nhân Dân - 

Quy dinh chuc nang, quyen han cua Uy ban Dan toc

NDĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc, theo đó, Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, có 17 đơn vị trực thuộc; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước.

Tin mới