(PLO)-UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 35 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.