Quyết định số 10/2008/QĐ-BGTVT ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng, quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay, tiêu chuẩn chuyên môn của nhân viên hàng không...