ND - Hai khâu đột phá là phát triển công nghiệp và nguồn nhân lực đã tạo tiền đề để quảng ngãi chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, góp phần tăng trưởng kinh tế cao và đã cơ bản thoát ra tình trạng tỉnh kém phát triển.