Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã bàn nhiều vấn đề quan trọng trong Đảng hiện nay, trong đó có những yếu kém, tồn tại làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng… Hội nghị đã ra Nghị quyết chỉ rõ những yếu kém, tồn tại và giải khắc phục những yếu kém đó trong Đảng. Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, mổ xẻ những ưu khuyết điểm hiện nay, Đảng bộ các cơ quan, các tỉnh, thành đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4. Báo Tin tức Cuối tuần xin trích giới thiệu việc triển khai Nghị quyết tại một số đơn vị.