Quản lý rủi ro doanh nghiệp (DN) là một trình kiểm soát kinh doanh, ngày càng quan trọng và các bên liên quan đã quan tâm nhiều hơn về rủi ro.