Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là hoạt động quan trọng của mỗi cơ quan công quyền. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị làm tốt nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiều địa phương, cơ quan, ban, ngành, đơn vị chưa thật sự coi trọng công tác này.