KTĐT - "Việc đổi mới vai trò, chức năng quản lý của Nhà nước trong thời gian qua đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng sự đổi mới này vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn, bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, đội ngũ cán bộ công chức làm việc chưa chuyên nghiệp, thủ tục hành chính còn rườm rà".