ND - Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, những năm qua các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, nhờ đó, công tác quản lý và bảo vệ rừng có những tiến bộ đáng ghi nhận. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, tình trạng chặt phá rừng vẫn diễn ra nghiêm trọng.