Sinh hoạt vợ chồng sau bao nhiêu ngày thì có thể thử thai để biết có bầu hay chưa, thưa bác sĩ?