(VOV) - Đây là tên đề tài cấp Nhà nước vừa được Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức đánh giá, nghiệm thu sáng 16/6 tại Hà Nội