Đài Sham FM của Syria cho biết quân đội chính phủ nước này ngày 26/5 tiếp tục giành ưu thế tại thị trấn chiến lược Al-Qussair và tiêu diệt 50 tay súng nổi dậy.