- Lênin đã khẳng định: vì thế, việc trang bị lý luận cách mạng cho cán bộ, đảng viên là rất quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người học trò xuất sắc của Lênin, cũng nhận thức rất rõ về vấn đề này. Trong suốt quá trình hoạt động, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vấn đề giáo dục lý luận chính trị luôn được Người đặc biệt quan tâm.