(Dân trí) - Hiện nay nhiều sinh viên đại học vẫn còn học tập thụ động, chưa có thói quen tự học tự nghiên cứu. Một số giảng viên dạy học theo phương pháp cũ nặng về truyền đạt một chiều, thiếu sự trao đổi qua lại với sinh viên, cũng như giữa các sinh viên với nhau.