(Dân trí) - Việc tiếp nhận phương pháp dạy học hay của nước ngoài như thảo luận nhóm là điều tốt, đúng với xu thế của thời đại. Tuy nhiên, phương pháp hay là một chuyện, còn việc áp dụng sao cho có hiệu quả lại là chuyện khác.