Gần đây, em có đọc trong phần hỏi đáp về phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế học đường, em thấy có một chị là cán bộ y tế học đường ở trường THPT hỏi về phụ cấp, chị ấy nằm trong diện được hưởng 20% phụ cấp. Em cũng làm cán bộ y tế học đường, có biên chế, nhưng em chỉ làm trong trường tiểu học. Vậy em có được hưởng phụ cấp không? Nếu được thì em phải đề nghị cấp nào giải quyết?