Xin quý báo cho chúng tôi được biết những thông tin quy định về áp dụng chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế cơ sở. Theo Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg, ngày 01/11/2005 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước thì với một cán bộ y tế đang làm y tế học đường tại trường PTTH chuyên của tỉnh có được hưởng chế độ phụ cấp gì không? Nếu được thì mức phụ cấp được hưởng như thế nào?