Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị.