Bài viết này giới thiệu cách giúp các bạn phục chế lại một bức ảnh bị hỏng bằng Photoshop.