(VOH) - Cách đây 49 năm, ngày 20 tháng 12 năm 1960, tại Tây Ninh, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã chính thức ra đời, đánh dấu một bước phát triển mới trong liên minh đấu tranh chống đế quốc Mỹ và Chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm của nhân dân miền Nam Việt Nam.