Một số tỉnh vùng ĐBSH đang có hiện tượng bọ trĩ phát sinh và gây hại trên các trà lúa xuân cấy sớm. Điều tra của một số đơn vị BVTV ở các tỉnh như Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương… trên các trà lúa cấy cho thấy hiện bọ trĩ đã xuất hiện với mật số khá cao, từ 500-800 con/m2 và có khả năng bùng phát thành dịch nếu không có các biện pháp phòng trị hữu hiệu và kịp thời.