Sau một năm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền”, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã đổi mới hình thức, nội dung vận động quần chúng theo hướng “Dân vận khéo”, xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” cụ thể, thiết thực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.