Bắc Sơn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, là “cái nôi” của cách mạng. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ngày 27/9/1940 đã được ghi đậm nét vào trang sử đấu tranh oanh liệt để giành độc lập của dân tộc. Nhiều địa danh, di tích cách mạng, di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Với vốn di sản quý giá đó, cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, Bắc Sơn có cơ hội tốt để phát triển ngành du lịch.