Sự kì thị của xã hội đối với bệnh nhân lao cũng như những người làm công tác phòng chống lao hiện nay là một rào cản lớn đối với mục tiêu khống chế bệnh lao tại Việt Nam. Muốn xóa bỏ được sự kì thị này, cần phải có sự truyền thông hiệu quả để nâng cao dân trí cho cộng đồng.