(VOV) - Nhiều trường học đang tích cực triển khai tổng vệ sinh lớp học, tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh chủ động phòng chống dịch bệnh…