QĐND - Ban Tuyên giáo Trung ương đã có văn bản số 71-HD/BTGTW hướng dẫn việc học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.