NHNN yêu cầu làm rõ việc ông Tùng làm lại khai sinh trẻ ba tuổi.