(TGĐA) - Cuộc sống ngày càng phát triển, con người chủ yếu bận tâm đến đời sống vật chất hay việc tạo dựng vị trí cho riêng mình. Khát vọng đổi đời, nỗ lực tìm kiếm sự ổn định và bình an theo đuổi giấc mơ của tất cả mọi người, không ngoại trừ ai, ở bất cứ giai cấp, tầng lớp nào.