Bài viết này phác thảo các phương pháp giải thoát của văn học, hoặc là qua nội dung hoặc là qua hình thức, trong truyền thống lý luận phê bình Ấn Độ.