Dự án “Phát triển mô hình nuôi giun quế” là một trong số những dự án đang được đội tuyển SIFE đại học Kinh tế quốc dân triển khai, áp dụng tại nhiều địa phương với mong muốn đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng, cụ thể là phát triển nông nghiệp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.