KTĐT - Tại hội thảo quốc gia lần thứ 2 "Môi trường và phát triển bền vững" diễn ra ngày 13/11 tại Hà Nội, các chuyên gia môi trường bày tỏ, những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đều hướng tới phát triển kinh tế. Tuy nhiên chúng ta phải làm sao phát triển kinh tế gắn với phát triển bền vững và bảo tồn sinh thái. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững và gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh.