ND- Nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ với nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi, Phú Yên đã có đàn bò thuộc loại lớn trong khu vực. Tuy nhiên, để phát triển chăn nuôi bò theo hướng sản xuất hàng hóa có hiệu quả hơn nữa cần đẩy mạnh việc lai tạo nâng cao chất lượng đàn bò thịt.