(ĐCSVN) - Qua hơn 20 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; vị thế của Việt Nam đã được nâng cao trên trường quốc tế. Lực lượng trí thức, đặc biệt là trí thức khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Xác định rõ vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) đã và đang tiếp tục cùng lực lượng trí thức cả nước xây dựng và tập hợp đội ngũ, thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ của nước ta.