KTĐT - Với việc xác định rõ trong Nghị quyết: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm...