Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Ngô Quang Hưởng vừa kết luận thanh tra Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng ngành y tế (BQL), thuộc Sở Y tế Kiên Giang. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Lê Hoàng Anh phải tự kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót trong quản lý điều hành.